Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

mary90
5711 6f3d 500
Reposted bySa7xCC Sa7xCC

May 26 2015

mary90
Ed Gordeev
Reposted fromkitana kitana

May 20 2015

mary90
2855 2ab6 500
Reposted fromrol rol
mary90
2897 c2fd
Reposted fromfungi fungi
If there is a God, He will have to beg my forgiveness.
— A phrase that was carved on the walls of a concentration camp cell during WWII by a Jewish prisoner (via lifeofreed)
Reposted fromkittyboyblaine kittyboyblaine
mary90
4593 bdeb 500
Reposted frommup mup

May 19 2015

mary90
7102 d59f 500
Reposted fromadzix69 adzix69
mary90
8852 63ae 500
Reposted fromministerium ministerium

May 18 2015

mary90
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 13 2015

mary90
8630 4d10 500
Reposted fromministerium ministerium

April 21 2015

mary90
Nie pojmują niestety ci młodzi, że ofiara z własnego życia jest, być może, w wielu wypadkach najłatwiejszym poświęceniem; że znacznie trudniej na przykład, a dla niektórych prawie zupełnie niemożliwe, poświęcić pięć czt sześć lat kipiącego młodością życia na ciężką, trudną naukę, na studia, chociażby tylko w tym celu, aby udziesięciokrotnić w sobie siły, potrzebne do służenia tejże prawdzie i dokonania umiłowanej i zamierzonej ofiary.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted fromkupmibuty kupmibuty
mary90
[...] albowiem miłość czynna w porównaniu z marzycielską jest okrutna i przerażająca. Miłość w marzeniu domaga się doraźnych i prędkich czynów poświęcenia, szybko wykonalnych i jawnych. Zdarza się niekiedy rzeczywiście, że i życie się chętnie poświęca, byleby nie trwało to długo, a nastąpiło szybko jak na scenie, i byle wszyscy widzieli i chwalili. Miłość zaś czynna - to praca i wytrwałość, a dla niektórych to i cała pewnie nauka.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted fromkupmibuty kupmibuty
mary90
[...] miłość uczy, wszakże trzeba umieć ją nabyć, albowiem trudno się nabywa, drogo kupuje, długą pracą i cierpliwością, albowiem nie na chwilę tylko przypadkową trzeba kochać, lecz na zawsze. Bo przypadkowo to każdy kochać umie, i złoczyńca też.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted fromkupmibuty kupmibuty

March 31 2015

6183 3bd0

propane-nightmare:

I WANT

I NEED

I LOVE

AMAZING!!!!!!WHERE CAN I BUY THIS?

Reposted fromdurchdieblume durchdieblume

How to talk to your daughter about her body, step one: don’t talk to your daughter about her body, except to teach her how it works.

Don’t say anything if she’s lost weight. Don’t say anything if she’s gained weight.

If you think your daughter’s body looks amazing, don’t say that. Here are some things you can say instead:

“You look so healthy!” is a great one.

Or how about, “you’re looking so strong.”

“I can see how happy you are – you’re glowing.”

Better yet, compliment her on something that has nothing to do with her body.

Don’t comment on other women’s bodies either. Nope. Not a single comment, not a nice one or a mean one.

Teach her about kindness towards others, but also kindness towards yourself.

Don’t you dare talk about how much you hate your body in front of your daughter, or talk about your new diet. In fact, don’t go on a diet in front of your daughter. Buy healthy food. Cook healthy meals. But don’t say “I’m not eating carbs right now.” Your daughter should never think that carbs are evil, because shame over what you eat only leads to shame about yourself.

Encourage your daughter to run because it makes her feel less stressed. Encourage your daughter to climb mountains because there is nowhere better to explore your spirituality than the peak of the universe. Encourage your daughter to surf, or rock climb, or mountain bike because it scares her and that’s a good thing sometimes.

Help your daughter love soccer or rowing or hockey because sports make her a better leader and a more confident woman. Explain that no matter how old you get, you’ll never stop needing good teamwork. Never make her play a sport she isn’t absolutely in love with.

Prove to your daughter that women don’t need men to move their furniture.

Teach your daughter how to cook kale.

Teach your daughter how to bake chocolate cake made with six sticks of butter.

Pass on your own mom’s recipe for Christmas morning coffee cake. Pass on your love of being outside.

Maybe you and your daughter both have thick thighs or wide ribcages. It’s easy to hate these non-size zero body parts. Don’t. Tell your daughter that with her legs she can run a marathon if she wants to, and her ribcage is nothing but a carrying case for strong lungs. She can scream and she can sing and she can lift up the world, if she wants.

Remind your daughter that the best thing she can do with her body is to use it to mobilize her beautiful soul.

— (via tan-fit-healthy)
mary90
1173 786e
Reposted fromcorkeyL corkeyL

March 30 2015

mary90
Reposted fromsleepycat sleepycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl